Природен парк „Българка”

Публикувано от На Разходка
18.06.2014
Природен парк „Българка”

Един от красивите природни паркове на България – „Българка“!

Едно от забележителните места в Стара планина е природен парк „Българка”, който съхранява характерните за планината букови екосистеми. Обявен е за такъв през 2002 година. В местността има много исторически забележителности, богата флора и фауна.

Природен парк „Българка” - местност Узана

От горски растения преобладава, а от нея най-много площи заема бука. Разбира се има и други видове, като габър, дъб, бряст, акация, липа, явор, бреза, трепетлика, офика, дива череша и много други. От иглолистните видове често срещани са ела, бяла мура, смърч, бор. Това и едно от малкото места, където има тисово находище-древно и уникално за България. От всички 360 растителни вида, 31 са в Червената книга. Някои от тях са лудо било, тис, планински лук, орхидея, планинско секирче и други.

Природен парк „Българка“ - еко пътеки

Относно животинският свят се срещат лисица, вълк, дива свиня, див заек, мечка, чакал, благороден елен, катерица, сърна и т.н. Представители на птичия свят са малък ястреб, скален орел, керкенез, различни видове кълвачи, див гълъб, гугутка, кукумявка. Освен това има и влечуги-гущери, пепелянка, смок, слепок, дъждовник, жаби, както и черна мряна и балканска пъстърва, що се отнася до рибите.

Забележителности, които могат да се посетят в природен парк „Българка” са естественото тисово находище в местността Извора, „Мъхнатите скали”, „Виканата скала”, „Столища”, „Мъхченица-Йововци”.


На територията на парк „Българка“ са изградени и поддържани пешеходни туристически екопътеки, маршрути, места за отдих, палене на огън и лагеруване. Обособените образователни маршрути и открити класни стаи са подходящи за деца, като те помагат на младите да открият и научат повече за природата по естествен и върнуващ начин.

Comments

comments

Оставете коментар